Search
Close this search box.

Uslovi i odredbe

Opšti uslovi MDT Solution

 1. Primjena

  • Ovi opšti uslovi (GTC) primjenjuju se na sve ugovore između Klijenta i MDT Solution, Stevana Bulajića 54, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Agencija) koji uključuju završene projekte, narudžbe, ponude, isporuke, prednosti i druge usluge.
  • Agencija pruža usluge iz područja internet marketinga, web dizajna, programiranja, prodaje i organizacije. Svi sporazumi sklopljeni u vezi sa zaključenjem Ugovora proizilaze iz ovih uslova, opisa usluge i zasebnih ugovora. Ne duguju se beneficije koje ne proizilaze iz Ugovora.
  • Relevantna je verzija ovih odredbi i uslova koja je važila u vrijeme sklapanja Ugovora.
  • Opšti uslovi Klijenta ne postaju dio Ugovora, čak i ako nema pisanih prigovora. Priznaju se samo ako ih je Agencija izričito odobrila.
 2. Zaključivanje Ugovora i informisanje

  • Opšte ponude podložne su promjenama i neobavezujuće.
  • Ugovor se smatra zaključenim ako nakon ponude ili sporazuma o saradnji Agencije, Klijent potvrdi ponudu ili sporazum o saradnji u pisanom obliku i/ili je posao započeo uz obostrani pristanak. Za održavanje pismenog obrasca dovoljno je objašnjenje putem e-maila u okviru cjelokupnog ugovornog odnosa, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore. Telefonski dogovori moraju biti potvrđeni pismenim putem.
  • Osnova za rad Agencije je sporazum o saradnji.
  • Cijene se obračunavaju prema važećem cjenovniku Agencije u vrijeme sklapanja Ugovora i vrijede isključivo za usluge propisane Ugovorom. Ukoliko Klijent u međuvremenu bude imao potrebu za novim uslugama Agencije, a koje nisu ugovorno definisane, njihova cijena obračunavaće se prema cjenovniku koji važi u datom trenutku.
  • Izvršavanje prava i obaveza počinje danom kada su obje ugovorne strane potpisale Ugovor.
 3. Usluge Agencije i rokovi

  • Agencija duguje sprovođenje naručenih usluga prema opisu projekta i u okviru definisanom prema Ugovoru. Ako nastanu dodatni troškovi zbog različitih zahtjeva i promjena dogovorenih usluga na zahtjev Klijenta, te troškove snosi Klijent.
  • U ime Agencije usluge s Klijentom mogu dogovarati samo ovlaštena lica ili druge osobe imenovane izričito od strane ovlaštenih lica.
  • Rok za izvršenje mora uvijek biti naveden u pisanom obliku i označen kao obavezujući. Agencija je dužna izvršiti usluge pravovremeno.
  • Agencija nije odgovorna za kašnjenje u isporuci usluga koje je prouzrokovala viša sila ili propust Klijenta da na vrijeme dostavi neophodan materijal i druga uputstva neophodna Agenciji za isporuku ugovorene usluge.
 4. Obaveza saradnje i odgovornost Klijenta

  • Klijent će Agenciji pismenim putem pružiti sve neophodne podatke, informacije i uputstva neophodna za sprovođenje ugovorenih usluga. Klijent je odgovoran za tačnost ovih podataka.
  • Ako Klijent uvidi da su dostavljeni podaci, informacije i uputstva netačni, nepotpuni, dvosmisleni ili nisu izvedivi, mora odmah obavijestiti Agenciju o tome i mogućim posljedicama.
  • Klijent imenuje jednu ili više kontakt osoba i njihove zamjenike za komunikaciju s Agencijom, koji su odgovorni za izvršavanje ugovornog odnosa i/ili su ovlašteni za donošenje odluka.
  • Ugovorne strane ili njihove kontakt osobe redovno komuniciraju i izvještavaju o napretku i preprekama u izvršenju Ugovora.
  • Klijent se obavezuje da tokom realizacije ugovornog projekta i 12 mjeseci nakon završetka projekta neće angažovati osoblje zaposleno u Agenciji, bilo direktno ili indirektno, bez prethodne konsultacije sa Agencijom.
 5. Naknada

  • Sve usluge Agencije podliježu naknadi, osim ako se izričito nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Visina naknade utvrđuje se prema pojedinačno sklopljenim ugovorima. Primjenjuje se cjenovnik Agencije koji vrijedi u trenutku sklapanja Ugovora.
  • Dodatne usluge koje zahtijeva Klijent, a koje nisu definisane Ugovorom, plaćaju se odvojeno.
  • Sve cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.
  • U slučaju promjene zakonskog poreza na promet, Agencija ima pravo prilagoditi naknade/cijene proizvoda/usluga od trenutka stupanja na snagu novog zakona.
  • Agencija nije obavezna pružati ugovorne usluge niti aktivirati ugovorne usluge prije primanja uplate, osim ako se u Ugovoru s korisnikom izričito ne dogovori drugačije.
 6. Slučajni, posebni i dodatni troškovi

  • Klijent snosi sve dodatne troškove nastale nakon izvršenja ugovornih usluga, osim ako je drugačije definisano Ugovorom.
  • Klijent je dužan platiti sve troškove treće strane potrebne za izvršenje ugovornih usluga i ako je potrebno Agenciji dati odgovarajuću punomoć u ime i za račun kupca. Ako Agencija unaprijed plati troškove trećoj strani ili da avans, te troškove Klijent treba nadoknaditi Agenciji.

 

Molim vas da primijetite da su navedeni opšti uslovi prilagođeni MDT Solution-u, u skladu s informacijama koje ste dostavili.